กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

นโยบายด้านการให้บริการ

 • จัดวางระบบการให้บริการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้มีความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ
 • การให้บริการด้านวิชาการ โดยให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานด้านบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 • รับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ เพื่อพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ
 • จัดทำ Web site กองคลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และอำนวยความสะดวก การดำเนินการด้านงบประมาณ การเงินบัญชี และพัสดุ แก่ผู้รับบริการ

นโยบายด้านการบริหารจัดการ

 • แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารงานกองคลัง และกำหนดภาระหน้าที่ (Job Description) ของบุคลากรให้ชัดเจน
 • ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
 • นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการพัฒนาระบบงานเพื่อให้การดำเนินงาน เกิดประสิทธิภาพลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • จัดประชุมบุคลากรกองคลังอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร และติดตามผลการดำเนินงาน
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน

นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ

 • จัดระบบการบริหารงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เปิดเผย โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ข้อมูลทางการเงิน ที่ถูกต้อง รวดเร็ว สามารถนำไปตัดสินในการบริหารจัดการได้ทันเวลา

นโยบายด้านประกันคุณภาพกองคลัง

 • นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการในหน่วยงาน
 • กระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงาน เรียนรู้และเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพ
 • ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบงาน
 • วางระบบการติดตามและประเมินการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพกองคลัง

 • ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกอง
 • รับผิดชอบการติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้เห็นความสำคัญและความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษา
 • ให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใช้วงจร PDCA ในการดำเนินงาน ครอบคลุมพันธกิจของหน่วยงาน และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 4 องค์ประกอบ 7 ตัวบ่งชี้ จัดทำรายงานการประเมินตนเองและข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ e-SAR โดยครอบคลุมภารกิจขององค์กร ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ดังนี้
  • องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินการ
  • องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
  • องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
  • องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
 • ให้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างกอง ภายในสำนักงานอธิการบดี และหน่วยงานภายนอกสำนักงานอธิการบดี
 • สนับสนุนการจัดทำข้อมูลข่าวสารและผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ให้บุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหน่วยงาน
 • กำหนดค่าเป้าหมายในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย