กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62
มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.อุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ::


มร.ชม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มรภ.อุตรดิตถ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์นำโดย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย นางอัญชรีย์ เทียมทินกฤต ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการเงิน อ.ดร.ชิชญาสุ์ ช่างเรียน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ผู้บริหาร บุคลากร กองกลาง กองนโยบายและแผน งานบริหารงานทั่วไป การเงินและบัญชี งานตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่โครงการยุทธศาสตร์ ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบงานพัสดุ ระบบงานทรัพย์สิน และระบบงานบัญชี การใช้งานโปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี และบุคลากร กองคลัง กองการพัสดุ กองนโยบายและแผน สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับและพูดคุยหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไปในอนาคต