กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- แผนกลยุทธ์กองคลัง 2558-2561

- แผนพัฒนาบุคลากรกองคลัง 2558-2561

- แผนปฏิบัติการกองคลัง

- แผนบริหารบริหารความเสี่ยง

- การจัดการความรู้(KM)

- รายงานผลการควบคุมภายใน

- รายงานการประเมินผลความพึงพอใจ

- รายงานการประเมินตัวเอง SAR ประจำปี

- รายงานผลการดำเนินโครงการ

- รายงานประจำปี