กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี เป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านการเงินและพัสดุแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูล และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ถูกต้อง โปร่งใส ด้วยใจให้บริการ -Division OF Finance Chiang Mai University-โทร. 0-5388-5356 โทรสาร. 0-5388-5359

- ข่าวประชาสัมพันธ์

- ข่าวสอบราคา-ประกวดราคา

- ประกาศขายทอดตลาด

- เอกสารเผยแพร่

- กิจกรรม

- กฎกระทรวง 7 ฉบับ

- การโอนเงินค่าตอบแทน

- ประกาศ

- ระเบียบ

- ข้อบังคับ

- แจ้งมติต่าง

- หนังสือเวียน

- พรบ.,พรก.

- ประกันคุณภาพกองคลัง

- ค่าธรรมเนียมการศึกษา

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านการเงิน

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านพัสดุ

- ดาวน์โหลดเอกสาร-ด้านทั่วไป

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี59

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี60

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี61

- จัดซื้อจัดจ้างประจำปี62

- E-Service

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง61

- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง62


ด้านการเงิน
ลำดับ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลด
1 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหาร-มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ download
2 สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน download
3 แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษี (ล.ย.01) ประจำปี 2564 download
4 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (ข้าราชการ) download
5 ใบสำคัญรับเงินสำหรับเบิกเงินประกันซองและเงินประกันสัญญา download
6 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ข้าราชการ) download
7 หนังสือมอบอำนาจ download
8 คำร้องขอคืนค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย download
download
9 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนของมหาวิทยาลัยฯ (scb business net) download
10 แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online แบบฟอร์มต่างๆ download
download
11 แบบชำระเงินประกันสัญญา download
12 แบบฟอร์มเงินรับฝากถอนคืนและเงินอื่น ๆ แบบฟอร์มต่างๆ download
13 รายละเอียดโครงการพร้อมกำหนดการที่จัดกิจกรรมและใช้เป็นหลักฐานประกอบ การเบิกจ่ายงบประมาณ แบบฟอร์มต่างๆ download
14 แบบขอรับเงินค่าเช่าบ้าน แบบฟอร์มต่างๆ download
15 ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ download
16 ใบสำคัญรับเงิน แบบฟอร์มต่างๆ download
17 ใบสำคัญรับเงิน สำหรับวิทยากร แบบฟอร์มต่างๆ download
18 แบบฟอร์มขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบฟอร์มต่างๆ download
19 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล( พนักงานมหาวิทยาลัย) แบบฟอร์มต่างๆ download
20 ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร( พนักงานมหาวิทยาลัย) แบบฟอร์มต่างๆ download
21 แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มต่างๆ download
22 สัญญาการยืมเงินกองทุนสนับสนุน แบบฟอร์มต่างๆ download