แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ประจำปี 2564

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอนุพล(ผู้พัฒนาระบบ) Tel:5357


-

เข้าสู่ระบบ
Username :  
ex. 1505511538125 (เลขบัตรประชาชน)
Password :  
ex. 01/01/2527"Social Distancing" เพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
ท่านสามารถบันทึกข้อมูล แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) ผ่านช่องทางออนไลน์
กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอนุพล(ผู้พัฒนาระบบ) Tel:5357
นางสาวอารียา(เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน) Tel:5357