หลักฐานแนบการเบิกคืนหลักประกันสัญญา


ในการเบิกคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง หน่วยงานต้องจัดทำเอกสารพร้อมแนบหลักฐาน ดังต่อไปนี้

ที่รายการเอกสารหมายเลขที่มาของเอกสาร
1บันทึกการรับ-ส่งฎีกา (ต้นฉบับ)ระบบงบประมาณฯ
2งบหน้าใบสำคัญเบิกเงิน (ต้นฉบับ) (กระดาษสีฟ้า)ระบบงบประมาณฯ
3ใบขออนุมัติเบิกเงิน (แบบ กง.2) (ต้นฉบับ) ระบบงบประมาณฯ
4ใบรายการขอเบิกเงิน (แบบ กง.2/2) (ต้นฉบับ)ระบบงบประมาณฯ
5ใบเสร็จรับเงินหลักประกันสัญญาที่ออกโดย มหาวิทยาลัยราซภัฏเขียงใหม่ **กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย ให้แนบใบแจ้งความที่ออก โดยสถานีตำรวจคู่สัญญา
6ใบสำคัญรับเงินซึ่งคู่สัญญาลงนามแล้ว (ต้นฉบับ)17 เว็บไซต์กองคลัง
7บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งผลการตรวจสอบความชำรุด บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา (สำเนา)14.2หน่วยงานจัดทำ
8บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุมัติคืนหลักประกันสัญญา พร้อมเอกสารแนบ (สำเนา)14.4หน่วยงานจัดทำ
9แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ซึ่งคู่สัญญาลงนามแล้ว (ต้นฉบับ)18 เว็บไซต์กองคลัง
10สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง/ผู้มีสิทธี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถกต้องคู่สัญญา
11สำเนาหนังสือรับรองบริษัท พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถกต้อง (กรณีเป็นนิติบุคคล)คู่สัญญา
12สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ ผู้มีสิทธี้ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องคู่สัญญา
13สำเนาทะเบียนการค้า พร้อมลงนามรับรองสำเนา ถูกต้อง (ถ้ามี)คู่สัญญา