ระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม

ระบบการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ/ฝึกอบรม (ภายในประเทศ)

การเขียนรายงานการเดินทางไปเป็นหมู่คณะให้ทำรายงานการเดินทางเพียง 1 ฉบับ

**ในกรณีมีการเบิกจ่ายคนละงบประมาณให้ระบุรายละเอียดในหมายเหตุต้นฉบับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
นายอนุพล(ผู้พัฒนาระบบ) Tel:5313
หรือ
น.ส.แสงพยอม(หัวหน้างานการเงิน) Tel:5352

-

เข้าสู่ระบบ
Username :  
ex. 1505511538125 (เลขบัตรประชาชน)
Password :  
ex. 01/01/2527การเขียนรายงานการเดินทางไปเป็นหมู่คณะให้ทำรายงานการเดินทางเพียง 1 ฉบับ
**ในกรณีมีการเบิกจ่ายคนละงบประมาณให้ระบุรายละเอียดในหมายเหตุต้นฉบับ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1) นายอนุพล(ผู้พัฒนาระบบ) Tel:5357
2) น.ส.แสงพยอม(หัวหน้างานการเงิน) Tel:5352


คู่มือการใช้งานเบื้องต้น